AZBEST W GMINIE

Kompleksowo rozwiązujemy problemy z azbestem w samorządach.
Sporządzamy programy gospodarki wyrobami azbestowymi wraz z prognozami oddziaływania na środowisko tychże programów,
a także pomagamy gminom w przygotowywaniu
wniosków o dofinansowanie.

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wykonujemy inwentaryzacje azbestu w gminach wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania.

Opracowania obejmują zgodnie z przepisami "spis z natury" wyrobów zawierających azbest, tak użytkowanych, jak i wycofanych z użytkowania (odpadów) oraz zasobów zmagazynowanych na posesjach z uwzględnieniem numerów ewidencyjnych działek wraz z obrębami ewidencyjnymi. .Inwentaryzacja zasobów azbestowych przeprowadzana jest wraz z określeniem stopnia pilności usunięcia. Oceny stanu i możliwości dalszego użytkowania (stopnia pilności) są przeprowadzane wg aktualnie obowiązującego wzoru arkusza z Rozporządzenia M.G. z dnia 5 sierpnia 2010 r. Dz. U. Nr 162 poz. 1089.

Wykonywane przez nas inwentaryzacje azbestu w gminach spełniają wymagania Ministerstwa Rozwoju i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do ich dofinansowywania.

Opracowania nasze obejmują wprowadzenie lub aktualizację danych do Bazy Azbestowej.

Dokonujemy również weryfikacji i aktualizacji inwentaryzacji, jeżeli gminy takie posiadają.

W odróżnieniu od konkurencji, która jest niekiedy tańsza, my odwiedzamy każdą posesję i ankietujemy bezpośrednio każdy obiekt (budynek), dzięki czemu błąd naszych opracowań nie wychodzi poza próg 2 - 3 %.

Na inwentaryzacje azbestu w gminach udzielamy 12 miesięcznej gwarancji.

Oferujemy również wersje niestandardowe opracowań wykonywane w/g indywidualnych oczekiwań Zlecającego, są to m.in. dokumentacje fotograficzne, specjalne karty ewidencyjne, mapy i inne zestawienia.


PROGRAMY USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Przygotowujemy programy usuwania azbestu, dostosowane do charakteru i indywidualnych potrzeb oraz specyfiki danej gminy/miasta.

Nasze programy spełniają wszystkie wymogi ustawowe oraz dodatkowo poszerzone są o wskazania sposobów pozyskiwania funduszy na cele zawarte w programie. Przygotowujemy Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektów Programów Usuwania Azbestu i uczestniczymy w opiniowaniu przez RDOŚ i Sanepid.

W pakiecie naszych usług zawiera się również uczestniczenie w posiedzeniach Komisji i Rad Gmin w związku z podejmowaniem uchwał o przyjęciu Programów.

SPOTKANIA INFORMACYJNO–EDUKACYJNE DOTYCZĄCE AZBESTU

Prowadzimy spotkania i akcje informacyjne propagujące wśród mieszkańców bezpieczne postępowanie z wyrobami i odpadami azbestowymi. Przedstawiamy obowiązujące przepisy dotyczące usuwania wyrobów azbestowych, jak i również aktualne możliwości pozyskiwania dofinansowywania do usuwania wyrobów azbestowych. Spotkania mają na celu poszerzenie wiedzy oraz dobrych praktyk dotyczących wyrobów azbestowych.


Oferujemy także przeprowadzenie szkoleń BHP do pracy z azbestem - ich uczestnicy otrzymają uprawnienia do usuwania azbestu