BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

W momencie zatrudnienia pracownika we własnym przedsiębiorstwie pracodawca jest zobowiązany wypełnić szereg obowiązków wymaganych przepisami prawa. Wypełnianie obowiązków nałożonych przepisami prawa pracy, wdrażanie zasad bhp pozwoli zwiększyć poziom bezpieczeństwa pracowników, ale także uniknąć kar, jakie mogą nałożyć państwowe organy kontroli (m.in. Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna).

Oferujemy Państwu szkolenia wstępne i okresowe. Szkolenia wstępne pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników rozpoczynających pracę w danym zakładzie pracy, studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów szkół zawodowych, odbywających praktyczną naukę zawodu
w zakładzie pracy.

Szkolenia okresowe natomiast dla służb BHP, pracodawców pełniących obowiązki służby BHP, osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników inżynieryjno-technicznych.

Dodatkowo dla każdego stanowiska pracy sporządzamy wymaganą przepisami ocenę ryzyka zawodowego. Należy pamiętać, że ocenę ryzyka aktualizujemy zawsze przy tworzeniu nowych stanowisk pracy, po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych, w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych, w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku.

Plan BIOZ - czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jest najważniejszym dokumentem, chroniącym nasze zdrowie na budowie. Obowiązek jego stworzenia został prawnie uregulowany odpowiednimi przepisami. Niestety na wielu budowach w Polsce w ogóle się go nie sporządza lub jeżeli już jest sporządzony, to wie o nim tylko ten, kto go napisał. Mam jednak nadzieję, że świadomość przydatności tego dokumentu będzie stale rosła, a nasze budowy będą coraz bardziej bezpieczne.