Badania środowiska pracy podczas usuwania azbestu


Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków pracy podczas prac związanych z usuwaniem azbestu przeprowadzamy badania na stanowiskach pracy.

Badania stanu środowiska podczas usuwania azbestu


Wykonujemy pobory próbek powietrza w związku z wykonywanymi pracami usuwania wyrobów zawierających azbest.

Audyt azbestowy budynków i instalacji


Przeprowadzamy audyty azbestowe w firmach – dotyczy to zarówno budynków zajmowanych przez firmy, jak również maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy produkcji. Poszukujemy, identyfikujemy, określamy zagrożenia wynikające z użytkowania tychże wyrobów.

W razie konieczności opracowujemy harmonogram usuwania wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie firmy.