OCHRONA ŚRODOWISKA

Usług związanych z ochroną środowiska nie powinno zamykać się w sztywnie określonych procedurach dlatego w zakresie naszej działalności proponujemy Państwu indywidualne podejście do każdego tematu.

Poniżej przedstawiamy nasz poglądowy zakres: 

Sporządzamy karty informacyjne przedsięwzięcia zawierające zarys podstawowych danych o planowanym do realizacji przedsięwzięciu, który przedkłada się do organu w przypadku chęci realizacji inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, aby organ stwierdził, bądź zanegował konieczność obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Opracowujemy raporty oddziaływania na środowisko – podstawowy dokument w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, która może być częścią postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Przeprowadzamy badania środowiskowe (m.in. badanie zawartości włókien azbestowych w powietrzu, badania materiałów na obecność azbestu, badania odpadów (w tym testy zgodności, badania gleby). Współpracujemy z laboratoriami posiadającymi akredytacje PCA.

Opracowywane przez nas programy ochrony środowiska zgodnie z założeniami Prawa ochrony środowiska realizują politykę ekologiczną państwa, ustalają cele i zadania oraz wskazują sposób zarządzania środowiskiem. Należy pamiętać, iż oprócz zadań zawartych w programie ochrony środowiska powinien on pełnić również rolę edukacyjną.
Programy ochrony środowiska przygotowujemy dla wszystkich gmin i miast w Polsce.