Szanowni Państwo informujemy, iż zakończyliśmy inwentaryzacje zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. Wszelkie dalsze informację można uzyskać w Urzędzie Gminy.

Dziękujemy Państwu bardzo za okazałą pomoc...


Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Sitkówka - Nowiny przystąpiła do opracowania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz. 250).

Inwentaryzacja terenowa zostanie przeprowadzona w kwietniu i maju 2018 r.

Inwentaryzację przeprowadzą pracownicy naszej firmy posiadający upoważnienia Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny.

Zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji.

W przypadku nieobecności właściciela posesji w domu w godz. 8-16 prosimy o pobranie niżej zamieszczonej ankiety oraz jej wypełnienie i pozostawienie obecnemu domownikowi.

Z góry dziękujemy za okazaną pomoc.

Dane zbierane podczas inwentaryzacji:

W przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego:

o   Technologia wykonania zbiornika bezodpływowego

 - kręgi betonowe,

 - metalowy,

 - poliestrowy,

 - inny - jaki?

o  Pojemność zbiornika [m3]

o  Data ostatniego opróżniania zbiornika

o  Częstotliwość opróżniania zbiornika w ciągu roku

o  Czy podpisana jest umowa z firmą asenizacyjną na opróżnianie zbiorników bezodpływowych?

o   Dane podmiotu upoważnionego do usuwania nieczystości ciekłych

o   Nr umowy na odbiór nieczystości ciekłych

 

W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków:

o   Typ przydomowej oczyszczalni

 - mechaniczno-biologiczna z drenażem rozsączającym,

 - mechaniczno-biologiczna z odprowadzaniem do wód,

 - mechaniczna (odstojnik) z drenażem rozsączającym,

 - mechaniczna (odstojnik) z drenażem do wód,

 - inna - jaka?

o   Producent oczyszczalni, model

o   Przepustowość oczyszczalni [m3/d]

o   Rok uruchomienia

o   Odbiornik ścieków oczyszczonych

-         grunt - drenaż rozsączający,

-         rów melioracyjny,

-         inny - jaki?

o   Sposób zagospodarowania osadu ściekowego          

o   Data ostatniego usunięcia osadu ściekowego

o   Częstotliwość usuwania osadu w ciągu roku

 

Prosimy o przygotowanie powyższych danych dotyczących posiadanych przez Państwa urządzeń.