INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GMINIE POMIECHÓWEK

Drodzy Mieszkańcy!

 Firma Adler Consulting na zlecenie Gminy Pomiechówek przeprowadza na terenie gminy inwentaryzacje indywidualnych źródeł ciepła.

Poniżej mają Państwo dostępne ankiety dotyczące inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła wykorzystywanych w Państwa gospodarstwach lub firmach.

Ankiety dostępne są w kilku wersjach:

-  edytowalnej do wypełnienia i odesłania w formie pdf - kliknij tutaj

-  zamkniętej do wydruku, wypełnienia i przesłania w formie skanu - kliknij tutaj

-  link do ankiety online - kliknij tutaj


Prosimy o CZYTELNE uzupełnienie WSZYSTKICH danych.


Inwentaryzacja obejmuje indywidualną emisję z budynków mieszkalnych, budynków firm oraz budynków użyteczności publicznej. Na podstawie analizy zebranych danych zostaną zidentyfikowane obszary problemowe w gminie oraz zostaną zaproponowane działania krótko/średnio i długookresowe, które mają się przyczynić do poprawy jakości powietrza.

Celem tych działań jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez kontynuację zapoczątkowanych wcześniej działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, w tym pyłów zawieszonych (PM2,5, PM10), dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu czy termomodernizacji budynków mieszkalnych.

W celu szczegółowego rozpoznania i zdiagnozowania potrzeb Gminy Pomiechówek w zakresie przyszłych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, prosimy Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety. Podkreślamy również, że wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony.

Zwracamy się z ogromną prośbą o rzetelne wypełnienie ankiety.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie do 30.10.2020 r.:

− osobiście w Urzędzie Gminy do skrzynki podawczej,

− przesłać pocztą na adres:  Urząd Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek,

− przesłać drogą elektroniczna na adres: pomiechowek@adlerconsulting.pl,

− przekazać do sołtysów.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

-       tel. 600-886-427 w godzinach 8:00 - 10:00

-       e-mail: pomiechowek@adlerconsulting.pl


Przekazana ankieta podzielona została na 7 części:

1.     dane adresowe,

2.     dane o budynku/lokalu,

3.     dane o źródle/źródłach ciepła,

4.     dane dotyczące planowanych termomodernizacji,

5.     zastosowane odnawialne źródła energii,

6.     planowane odnawialne źródła energii,

7.     źródło pozyskanych danych.

 

Część 1 i 2 to dane dotyczące adresu oraz podstawowych parametrów związanych z budynkiem.

Część 3 określa parametry dla posiadanego przez Państwa źródła ciepła, m.in. do czego wykorzystywana jest ogrzewana woda (CO, CWU), rodzaj komory spalania, klasę kotła, itp.. W zależności od posiadanego źródła ciepła prosimy o wypełnienie jednej części od 3a do 3e (w przypadku posiadania i użytkowania więcej niż jednego rodzaju pieca należy wypełnić dane dla obu). Każdorazowo należy tutaj określić źródło danych skąd zaczerpnęliście Państwo dane (np. tabliczka znamionowa pieca).

W części 3f należy określić rodzaj paliwa oraz średnie zużycie roczne. W przypadku opalania dwoma lub większą ilością rodzajów opału proszę wpisać wszystkie.