Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

sposób zagospodarowania ścieków bytowych

Urząd Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz. 250) oraz Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych ma obowiązek pozyskania i posiadania informacji od mieszkańców na temat sposobu zagospodarowania ścieków bytowych, czyli danych dotyczących ilość zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Posiadanie takiej ewidencji umożliwia opracowanie planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, kontrolę prawidłowości wywozu nieczystości płynnych oraz postępowania osadami z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Standardowo podczas inwentaryzacji zbierane są następujące dane:
  • dla zbiorników bezodpływowych:
- sposobu zagospodarowania ścieków bytowych,
- parametrów zbiorników bezodpływowych (konstrukcja, ilość, pojemność),
- sposobu uszczelnienia dna zbiornika (rodzaj),
- daty ostatniego opróżnienia zbiornika oraz częstotliwość opróżniania w ciągu roku (w tym dane podmiotu upoważnionego do usuwania nieczystości ciekłych, numer umowy).
  • dla przydomowych oczyszczalniach ścieków:

- typu przydomowej oczyszczalni i roku uruchomienia,

- przepustowości [m3/d],

- rodzaju odbiornika ścieków oczyszczonych,

- sposobu zagospodarowania osadu ściekowego,

- data ostatniego usunięcia osadu ściekowego oraz częstotliwości usuwania osadu w ciągu roku.


Zapraszamy Państwa do kontaktu celem ustalenia zakresu usług i przedstawienia oferty cenowej.

Kontakt telefoniczny:

+48 600-886-427

Kontakt e-mail:

biuro@adlerconsulting.pl